BEWE İNTERNET HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA
AÇIK RIZA METNİ

BEWE İNTERNET HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“Şirket”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı, söz konusu Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi ve bu kapsamda,

Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar da dahil olmak üzere ve söz konusu metindeki şartlar dahilinde,

· İsimim, soy ismim, TC Kimlik Numaram, doğum tarihim, doğum yerim gibi açık kimlik verilerimin,

· Lokasyon ve adres bilgilerim, telefon numaram, elektronik posta adresim ve sair iletişim verilerimin,

·Satın aldığım ürün/hizmete ilişkin bilgilerim dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme

bilgilerim,

· Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verilerim,

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetleri, Mal/Hizmet Satın Alım/Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Performans Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak, Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri almak, Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereklerini yerine getirmek, bunların geliştirilmesi, Şirket ile yapmış olduğum satış ve hizmet ilişkisi dâhil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın kurulacak her nevi ticari ilişki dâhilinde veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ikincil mevzuatı uyarınca hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Şirket veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin insan kaynakları; muhasebe; bilgi işlem ve ilgili diğer 1 departmanları fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; vermiş olduğum bilgilerimin ve/veya edinilen bilgilerimin dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın şirkete sağladığım her türlü bilgimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi, aydınlatma metnini OKUDUĞUMU ve KVKK çerçevesinde AÇIK RIZAM bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve İkincil mevzuatın izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. Kişilerle ve yasal otoritelerle, Şirketin hizmetinden faydalandığı ve işbirliği içerisinde bulunduğu altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortakları, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişiler başta olmak üzere, İş Ortakları, Tedarikçileri, İştirakler-Bağlı ortaklıklar, Hissedarlar, Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlara, Hukuken Yetkili Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Gerçek kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebileceğini ve aktarılabileceğini VE BU HUSUSTA AÇIK RIZAM OLDUĞUNU KABUL VE BEYAN EDERİM.

Bununla birlikte, KVKK’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve bu hakları Şirket’e yazılı şekilde başvurarak talep etme hakkına sahip olduğum konusunda bilgilendirildim ve kabul ediyorum.

Şirket tarafından, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ikincil mevzuatın izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. Kişilerle ve yasal otoritelerle, Şirketin hizmetinden faydalandığı ve işbirliği içerisinde bulunduğu altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortakları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişiler başta olmak üzere iş ortakları, tedarikçileri, iştirakler-bağlı ortaklıklar, hissedarlar, kanunen yetkili Kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili özel hukuk tüzel ve gerçek kişiler ile yukarıda yer verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin paylaşılmasına, bu doğrultuda işlenmesine ve gereken süre zarfında saklanmasına  AÇIK RIZAM olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve Aydınlatma Beyanının bir nüshasını aldığımı, aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı HÜR İRADEMLE KABUL EDİYORUM.

Paylaşılmış olan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.